Bestemmelser om bynære søer

Marielundssøen,  Svanesøen, Rønningsmose, Parksøen, Højskolesøen og Ferup Sø

Det er gratis at fiske i ovennævnte søer.
Gyldigt fiskekort kan hentes og udfyldes af Kolding Jagt & Fiskeri og kan desuden bestilles på vores hjemmeside under køb af dagkort.

 • REGLER:
  • Færdsel og udøvelse af fiskeri ved søerne skal ske under størst mulig
  hensyntagen til beboere og andre der færdes eller opholder sig ved søerne.
  • Det er ikke tilladt at opslå telte eller tænde bål ved fiskevandet. Ved telte
  forstås enhver form for overdækning af opholdssted ved fiskevandet.
  • Kroge, fiskeliner eller andet affald må ikke henkastes ved fiskevandet.
  • Gyldigt fiskekort og fisketegn skal medbringes under fiskeri og forevises på forlangende. Ethvert medlem af Kolding Sportsfiskerforening har mod forevisning af gyldigt medlemskort ret til at kontrollere andre fiskende.
  • Der må højst fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højst 2 stænger med død
  eller levende agnfisk.
  •Der må kun benyttes agnfisk der er opfisket i den samme sø, som fiskeriet foregår i
  •Al anvendelse af andre fiskeredskaber, eksempelvis ruser, garn, krogliner og lignende, er ikke tilladt.
  • Ved fiskeri med mere end 1 stang skal fiskeriet foregå på samme standplads.
  • En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskegrej.
  • Alle fangster skal genudsættes. Ål er total fredet.
  • Udover disse særlige bestemmelser, skal de til enhver tid gældende
  bestemmelser i fiskerilovgivningen respekteres, herunder bestemmelser om
  mindstemål og fredningstider.
  • Overtrædelse af ovennævnte regler vil medføre bortvisning samt i grove
  tilfælde, inddragelse af fiskekort og indgivelse af politianmeldelse.

  Kolding Sportsfiskerforening 2021 07 08
 • Se nedestående kort på dette link:

  Bynære søer 

 • Bemærk at Dollerup Engsø pr. 2023 06 19 er med som en bynær sø; men at det er reglerne på skiltningen som er gældende. Søen ligger i den vestlige ende af Lunderskov. Se søen på ovenstående link