Regler for brug af foreningsbåd på Stallerup Sø

 • Brugere af foreningsbåd skal vige for fiskere ved samme bred.
 • Ophaleplads/beliggenhed af foreningsbåd er ved kanalens udløb fra Stallerup Sø.
 • Der må anvendes el-påhængsmotor til fremdrift på søen.
 • Der må ikke sejles i kanalerne
 • Der må ikke sejles i sivskov.
 • Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juni ikke sejles på søen.
 • Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun forudgå fra solopgang til solnedgang.
 • Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet.
 • Fiskeri fra båd er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening. Booking af båden foregår på foreningens hjemmeside, båden kan bookes for en dag af gangen. Bookingbevis skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring.
 • Båden skal efter brug rengøres og fortøjes korrekt, evt. skader og mangler på båden skal meddeles
 • Brug af foreningsbåd er helt på eget ansvar. Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen.
 • Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding Sportsfiskerforening henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest.
 • Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen.

         Regler for brug af flydering på Stallerup Sø

 • Der må max forefindes 3 flyderinge på søen af ​​gangen.
 • Flyderinge skal søsættes / optages enten ved kanalens indløb eller udløb i Stallerup Sø
 • Parkering ved søsætningsplads ved udløb skal foregå op mod hegnet. Der må ikke parkeres i vejsiden.
 • Der må ikke sejles i kanalen.
 • Der må ikke sejles i sivskov.
 • Brugen af ​​pontonbåd er ikke tilladt.
 • Brugere af flydering skal vige for fiskere ved samme bred.
 • Der må på ingen måde bruges motor til fremdrift af flyderinge på søen.
 • Af hensyn til ynglefugle må der i perioden 1. marts til 15. juli ikke sejles på søen.
 • Der må kun benyttes 2 stænger pr. mand under fiskeriet.
 • Fiskeri fra flydering er kun tilladt for medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening. Booking kan foretages på foreningens hjemmeside. Sejltilladelse kan bookes for en dag af gangen. Sejltilladelse skal medbringes under fiskeri og forevises på anfordring.
 • Sejlads i forbindelse med fiskeri må kun forudgå fra solopgang til solnedgang
 • Sejlads med flydering er helt på eget ansvar. Kolding Sportsfiskerforening kan på ingen måde gøres ansvarlig i forbindelse med sejllads og fiskeri på søen.
 • Det er brugerens egen pligt og ansvar at medbringe redningsvest. Kolding Sportsfiskerforening henstiller til, at al færdsel på søen kun sker iført redningsvest.
 • Børn under 14 år må ikke færdes på søen uden opsyn af en voksen.
        2021 08 08 TKL  

Bestemmelser vedrørende Harte-Donssøerne

 1. I Harte-Dons søerne må der fiskes i Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø samt de mellemliggende kanaler.
 2. Der må højest fiskes med 3 stænger pr. fisker, dog højest 2 stænger med død eller levende agnfisk.
 3. Det er tilladt at anvende agnruser og sænkenet til at fange agnfisk med, se foto
 4. Ved fiskeriet må der alene benyttes agnfisk der er opfisket i den samme sø, som fiskeriet
  foregår i. Dette for at undgå evt. spredning af fiskesygdomme mv
 5. Under fiskeriets udøvelse må fiskeren ikke forlade sit grej i længere tid ad gangen. En fiskeplads må ikke beslaglægges ved hjælp af efterladt fiskegrej.
 6. Ved lystfiskeri må alene anvendes stang og snøre. Al anvendelse af andre fiskeredskaber
  – eksempelvis ruser, garn og lignende – er ikke tilladt. 
 7. Der må ikke sejles med både og lignende på søerne. Brug af flyderinge er ikke tilladt.
 8. I Stallerup sø må KS medlemmer fiske fra foreningsbåden og fra flydering iht. særlige bestemmelser som findes ovenfor.
 9. Alle rovfisk skal genudsættes. (Ål,gedde,aborre, sanard.) Gedder er fredet i perioden 15. marts til og med 30. april og der må ikke fiskes efter dem.
 10. Ørred og laks er fredet fra 16. november til 28 (29). februar, begge dage inkl. Mindstemål 40 cm.
 11. Karper skal genudsættes på fangststedet.
 12. Camping og brug af åben ild er strengt forbudt i området. Overtrædelse af disse forbud vil medføre bortvisning og i grove tilfælde politianmeldelse.

Parasoller og åbne bivvies i naturfarver og indrettet til én person er tilladt, se foto.

 

                           

 

Tilgang til dybdekort over Harte-Donssøerne

Nørresø

 • 1. Langsiden
 • 2. Lagunen - P -Plads
 • 3. Åkander                                                                                                                                                    

Dybdekort over Nørresø

Søndersø & Søndermose
 1. Kontoret
 2. Sommerhuset
 3. Tyskerplads
 4. Busholm
 5. T-krydset
 6. Grisen
 7. Kvierne
 8. Soldaterbroen - P -Plads
 9. Langside                                                                                                                                                   

Dybdekort over Søndersø

Stallerup Sø
 1. Hestehullet også kaldet strand  
 2. Stranden efter strand
 3. Tyr hjørne
 4. Tyren
 5. Den sikre dame
 6. Åkanderne                                                                                                                                         
Dybdekort over Stallerup sø
Ferup Søerne
P-Plads ved Dybvadbro Station