IMG 20220908 161402

Det nye gydestryg i Åkær Å 400 meter opstrøms blev færdiglavet d. 8. september 2022

Det nye gydestryg ved Åkær Å 400 meter opstrøms sammenløbet mellem Åkær Å og Vester Nebel Å blev færdigt torsdag d. 8. september.

Historien er at Åkær Å to steder var begyndt at gnave sig direkte ind i baneskråningen med risiko for togdriften mellem Kolding og Lunderskov. Så Banedanmark (BD) lavede et sikringsprojekt som tager farten af åen ved at gøre åen bredere og så lave en stenvold i svingene ved baneskråningen. Det er i sig selv et mindre projekt; men det at få etableret arbejdspladser ved landevejen, lave vej til maskiner og materiale, så de kan komme ned til åen, var i sig selv et større omkostningstungt projekt.

 

Før                                                        Efter

Se video af udlægning af grus

Et sådant projekt bliver sendt i offentlig høring. Det var her vi blev opmærksom på det. Ved at gå høringsmaterialet igennem og tage ud og se på lokaliteterne, var det oplagt at se muligheden for at kunne lave et fint gydestryg for små penge i forbindelse med BD-projektet, hvis altså vi kunne benytte os af BD-faciliteterne og samme entreprenør.

 

KS del af stryget                                BD forstærkning af baneskråningen og stryg

For at det kunne lade sig gøre, skulle vi lave et vandløbsprojekt, som er i offentlig høring i 8 uger med, en 4 ugers klagefrist. Så vi talte med kommunens vandløbsfolk om sagen og fik al den hjælp og opbakning vi kunne drømme om. Med tilladelse fra BD, lodsejere, jordflytningstilladelse mv. kunne vi lave en aftale med entreprenøren på ca.34.835 kr. og med lodsejer om deponering af opgravet jord på 5.000, - og så søgte og fik vi fra ”Gruspuljen” 30.000, -, så vores udgifter løber op i ca 9.835, - eks. moms. Lidt afhængig af materialemængderne.

For at tage farten af åen har BD lavet åen væsentlig bredere og så forstærket svingene hvor åen gnaver ind i baneskråningen med nogle store stenvolde. Den brede del hvor BD tager farten af åen er 20 meter lang og   8 meter bred og er lavet som et gydestryg. Vores gydestryg ligger i forlængelse af dette og måler 40 x 6 meter.

 

Samfundsværdien af gydestryget:

Så med vores gydestryg på 40 x 6 meter og BD-stryget er der i alt lavet 400 m2 gydestryg.

DTU-Aqua og DSF regner med at et godt gydestryg vil producere 20 smolt pr. 100 m2 på selve stryget og så vil der være ca. 10 smolt pr. 100 m2 ca. 1 – 2 km nedenfor gydestryget.

På selve gydestryget, som er på 400 m2 giver regnestykket 400/100*20 = 80 smolt

Neden for gydestryget regner vi lidt forsigtigt med at åen er 3.5 meter bred og med 1000 meter, og med 10 smolt pr. 100m2 får vi 3,5*1000/100*10 = 350 smolt

Vi får en årlig produktion på 430 smolt som vil trække i havet og vokse sig store.

Samfundsværdien af en smolt er beregnet til mellem 500,- og 1.400, -

Så samfundsværdien af gydestryget i Åkær Å ligger mellem 215.000, - og 602.000, -

Det færdige resultat

Vi har så også i år lavet et gydestryg i Vester Nebel Å ved Sletmade Bro på 20 x 4 meter. Regnes der på det på samme måde får vi her:

20*4/100*20 = 16 smolt på stryget

3*1000/100*10 = 300 smolt nedstrøms stryget

Samfundsværdien er så på mellem 316*500 = 158.000, - og 442.400, -

 

Samfundsværdien er baseret på beregninger som DTU-Aqua har lavet på baggrund af bl.a. en større undersøgelse lavet i 2010 af COWI omkring den samfundsmæssige værdi af lystfiskeri.  

For at beholde Kolding Å som en førsteklasses havørred å,  vil vi fortsætte med at forbedre gyde og opvækstmulighederne og så regulerer skarven så effektivt som muligt.