Poul Christensen Og Torben Lindholst Pressemeddelelse

Landbruget i Kolding samt Kolding Sportsfiskerforening har en fælles interesse i at forbedre biodiversiteten i Kolding Å.

Pressemeddelelse

Landbruget og Sportsfiskerne i fælles opråb:  Der skal flere midler til biodiversitet og til vandløbspleje- og vedligehold.

 Kolding Byråd vedtog 31. maj 2022 en ambitiøs biodiversitetsplan, som desværre ikke er ledsaget af den nødvendige finansiering.

- I de kommende uger skal politikerne forhandle budget, og dermed er der rig mulighed for at udmønte de flotte politiske hensigter, der tidligere blev nævnt på blandt andet Naturtopmødet op til kommunalvalget sidste år. Her talte de politiske spidskandidater varmt for at give natur og biodiversitet bedre forhold. Og baggrunden er også alvorlig nok, udtaler Torben Lindholst, Formand for Kolding Sportsfiskerforening.

- Kolding Kommune er nemlig at finde på en lidet flatterende 85. plads over kommunernes naturkapitalindeks. Omsat til økonomi betyder det, at Kolding Kommune ligger på en sørgelig bundplacering i forhold til afsatte midler til natur/miljø med 23 kr. pr. indbygger, hvor landsgennemsnittet er på 155 kr. pr indbygger.

Landbruget og Koldings sportsfiskere har fælles interesse i at forbedre forholdene i kommunens vandløb og at vandløbene tilgodeses med plejetiltag og vedligehold, så både natur- og afvandingsinteresser tilgodeses.

- Aktuelt er vi (Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Sportsfiskerforening) gået sammen for at undersøge mulighederne for at forbedre biodiversiteten i Kolding Å. Ved en nylig fælles besigtigelsestur langs åen konstaterede vi, at mængden af ”gode” vandplanter gennem de senere år er kraftig mindsket, og at skjulesteder for fisk og smådyr langs brinker ligeledes er eroderet bort. Vi har en række forslag i støbeskeen, og vi vil i september drøfte disse med Kolding Kommunes vandløbsfolk.  Kendetegnende for alle forslagene er, at de ikke vil forringe lodsejernes dræn fra de omkringliggende marker, fortsætter Torben Lindholst

Poul Bøving Christensen, næstformand for Kolding Herreds Landbrugsforening udtaler:

- Vi oplever, at brinkerne langs åen mange steder er udsat for kraftig erosion, og at bunden på lange stræk består af en sandørken uden naturlig vegetation og bundforhold. Én af årsagerne kan muligvis være omlægning af Kolding Å systemet tilbage i 2008, hvor vandet fra Vester Nebel Å nu ikke længere løber via Dons-søerne og Harteværket, men ledes tilbage i det oprindelige å løb.

- Dette betyder, at dele af Kolding Å i dag skal lede betydeligt mere vand, og samtidig ser vi stadigt hyppigere hændelser med ekstremnedbør, hvor engene oversvømmes. Det belaster både åen og muligheden for at opretholde plejen og afgræsningen af engene, oplyser Poul Bøving Christensen, der udover at være næstformand for KHL også er lodsejer ved Kolding Å og har en større kødkvægsbesætning, som afgræsser engene.

De to foreninger foreslår konkret at etablere et større gydestryg i Kolding Å med en længde på ca. 80 meter. Kolding Sportsfiskerforening er allerede godt i gang med et mindre test-gydestryg i Åkær Å på ca. 40 meters længde. Foreningen står selv for finansieringen af de ca. 50.000 kr. som projektet ventes at løbe op i. Erfaringerne herfra vil kunne bruges til anlæg af et eller flere større gydestryg i Kolding Å.

- Vi foreslår også at genetablere vækststeder for vigtige vandplanter som vandranunkel og gå nye veje for at skabe variation i bunden af åen for at sikre skjule- og opvækststeder for fisk og smådyr. Men en genetablering af gode biodiversitetsforhold i Kolding å er jo ikke gratis. Derfor appellerer vi til Koldings politikere om at følge konkret op på de gode hensigter på Naturtopmødet og i Biodiversitetsplanen, siger Torben Lindholst.

Poul Bøving Christensen supplerer:

- Vi anbefaler derfor politikerne at øge de budgetterede midler til vandløbsrestaurering og vedligehold og dermed også muligheden for at give en stor håndsrækning til de planer, som Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Sportsfiskerforening sammen har for at forbedre biodiversiteten i og omkring Kolding Å.

Flere oplysninger:

Kolding Herreds Landbrugsforening: Næstformand Poul Bøving Christensen, T: +45 2636 8423

Kolding Sportsfiskerforening: Formand Torben Lindholst, T: +45 4232 5185

 

Fakta

Tallene 23 kr. og 155 kr. pr. indbygger årligt til natur/miljø er genereret på baggrund af tal for kommunernes budgetter 2021 udarbejdet af dataanalysefirmaet Buhl & Rasmussen.

I Kolding Å produceres der i dag ca. 40.000 stk. små havørreder (smolt), der som voksne drager til havs. Beregninger viser, at hver ørred som voksen har en samfundsværdi på op til 1.400 kr., dvs. fiskene udgør en årlig samfundsværdi på ca. 50 mio. kr. som bl.a. er værdien for kommunens borgere i at have et velfungerende vandmiljø med en naturlig fiskebestand.

Fangsterne af havørreder i Kolding Å har de seneste 3-4 år udvist et fald efter, at der ellers i en længere periode siden 1991 har været stigende fangster fra ca. 300 stk. i 1991 til ca. 1.000 stk. frem mod 2018. De foreslåede tiltag fra landbruget og sportsfiskerne skal være med til at vende udviklingen igen.

Vandranunkel er en af de ”gode” vandplanter, som giver skjul og levesteder for åens smådyr Den stuver ikke vandet ret meget og visner hen om vinteren, når vi har de store vandføringer. For at vandranunkel kan vokse, skal der være en stenet bund og det er der i dag kun meget få steder i Kolding Å.

KHL og Sportsfiskerne har sammen udarbejdet et katalog med forslag til tiltag, som kan være med til at rette op på de dårlige forhold i åen. Forslagene vil blive gennemgået sammen med kommunens vandløbsmedarbejdere ved et planlagt møde i september.

Ved at anlægge såkaldte gydestryg på egnede steder i åen kan man øge fiskebestanden betragteligt, og strygene kan anlægges uden at stuve vandet til gene for landmændenes markdræn